< Terug | Skip Navigation LinksOnthaal > Verklarende woordenlijst
 
Sector zoeken
Beroep zoeken
Verklarende woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

ACTIRIS
Actiris is de openbare dienst voor werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het tewerkstellingsbeleid in praktijk zet om te voldoen aan de behoeften en noden van zijn bevoorrechte klanten, namelijk de werkzoekenden en de werkgevers.
http://www.actiris.be/
 
ACTIVA
De ACTIVA-maatregel wil meer uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en leefloners op de arbeidsmarkt krijgen. Alle werkgevers - privaat of publiek - in de commerciële en de non-profitsector kunnen werknemers aanwerven met een ACTIVA-overeenkomst. De maatregel bestaat in de activering van de werkloosheidsuitkering of het leefloon en geeft recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen. De duur van deze steun is afhankelijk van de leeftijd en de inactiviteitsduur van de aangeworven werknemers.
 
ADG - Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap
De Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap (ADG, Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) is de openbare dienst voor werkgelegenheid en beroepsopleidingen van de Duitstalige Gemeenschap in België.
http://www.dglive.be/
 
ADSEI - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI, het voormalige Nationaal Instituut voor de Statistiek of NIS) is een openbare dienst met als voornaamste opdracht de verzameling, verwerking en verspreiding van cijfergegevens aangaande de Belgische maatschappij.
http://www.statbel.fgov.be/home_nl.asp
 
Activiteitensector
Een activiteitensector groepeert de ondernemingen die dezelfde hoofdactiviteit uitoefenen. Op de IAM-B site zijn de 29 activiteitensectoren, die onderverdeeld zijn in segmenten, samengesteld op basis van de economische activiteiten zoals deze in de NACE-Bel 2003 zijn geklasseerd.
 
Activiteitsgraad
De activiteitsgraad is de verhouding tussen de beroepsbevolking (werkenden en werkzoekenden) en de totale bevolking.
 
Agrarische sector
De agrarische sector of primaire sector omvat alle activiteiten die op de exploitatie van natuurlijke rijkdommen zijn gericht : landbouw, visserij en bosbouw.
 
Ambtenaar
Een ambtenaar is in de ruime zin van het woord iemand die in de openbare sector werkt, waarvan de federale overheid, de administratie van de Gemeenschappen et de Gewesten, de administratie van de provincies et de gemeenten (met inbegrip van de OCMW's) en speciale korpsen zoals het leger, het Rekenhof, de rechterlijke macht... Een ambtenaar is een personeelslid van een overheidsdienst dat vastbenoemd is.
 
Arbeider
Een arbeider is een persoon die in ruil voor een loon handenarbeid verricht, in het kader van een arbeidsovereenkomst.
 
Arbeidsplaats
De statistieken over de arbeidsplaatsen bestaan uit een telling van het aantal werknemers bij elke werkgever gedurende een bepaalde periode. De werknemers die op het einde van deze periode bij meer dan een werkgever zijn tewerkgesteld, worden meermaals geteld. Werknemers die bij eenzelfde werkgever verschillende gelijktijdige arbeidsbetrekkingen uitoefenen (eventueel onder verschillende statuten of onder verschillende contracten) worden als 1 arbeidsplaats geteld.
 
Arbeidsreserve
De arbeidsreserve vertegenwoordigt alle ingeschreven werkzoekenden bij Actiris die in de loop van het jaar minstens één keer beschikbaar waren op de arbeidsmarkt.